M E N U

Strona główna

Aktualności

Historia

Nauka

Sport

Egzaminy

Absolwenci

Najlepsi uczniowie

Osiągnięcia i nagrody

Zajęcia pozalekcyjne

Koło Przyrodników

Indywidualny tok nauczania

Zespół wokalny "ZNICZKA"

Biblioteka szkolna

Fundacja Edukacja dla DemokracjiI N F O

Stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 800x600 lub 1024x768, w przynajmniej 16 - bitowym kolorze, przeglądarką Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowszą.


EGZAMINYAnaliza wyników egzaminu maturalnego w roku 2012

język angielski

język bialoruski

biologia

chemia

fizyka

geografia

matematyka

język polski

język rosyjski

geografia

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w roku 2012

język angielski

język francuski

zakres matematyki

język niemiecki

zakres przedmiotów przyrodniczych

język rosyjski


Wyniki egzaminu maturalnego w 2011 roku:

wyniki

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

gimnazjum część matematyczno-przyrodnicza
gimnazjum część humanistyczna
język angielski


Wyniki egzaminu maturalnego w 2010 roku:

sprawozdanie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku:

sprawozdanie


Zarządzenie Nr 6 /2011
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 13 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Działając na podstawie § 23 pkt. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. N r 26, poz.232 ze zm.) ustalam, co następuje:
czytaj całość >>>>

Więcej na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku>>>>>


Do Liceum z DNJB planujemy przyjąć 120 uczniów do 4 oddziałów,

Klasa A – przedmioty rozszerzone – matematyka, fizyka
Klasa B – przedmioty rozszerzone – biologia, chemia
Klasa C – przedmioty rozszerzone – j. polski, historia, wiedza o kulturze
Klasa D – przedmioty rozszerzone – matematyka, geografia

Regulamin rekrutacji
II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
Szkolny Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2011/2012.


Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232).

2) Zarządzenie Nr 04/2010 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2010r w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz Nr 05/2010 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2010r zmieniające Zarządzenie Nr 04/2010 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2010r w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych


§ 1. Miejsce, termin i rodzaj składanych dokumentów.

1. Kandydaci do II Liceum Ogólnokształcącego z DNJB zwanego dalej „szkołą” składają w sekretariacie szkoły w terminie od 21 marca 2011 r. do 03 czerwca 2011 r. do godz. 1500 następujące dokumenty:

a) podanie z zaznaczeniem wyboru typu klasy (podać również drugą ewentualność) na druku szkolnym,

b) 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),

c) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

d) życiorys

do 27 czerwca 2011r do godz. 1200należy dostarczyć następujące dokumenty

a) oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną przez dyrektora gimnazjum,

b) oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczoną przez dyrektora gimnazjum,

c)oryginał lub kopię zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 pkt 3 ust. b

2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.


§ 2 Warunki przyjęcia.

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku:

1. Egzaminu gimnazjalnego max - 100 pkt

2. Przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, historia, język obcy nowożytny. Ilość punktów za ocenę:
celujący - 15 pkt,
bardzo dobry - 13 pkt,
dobry - 10 pkt,
dostateczny - 6 pkt,      max - 60 pkt

3. Osiągnięcia ucznia : max - 40 pkt

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 10 pkt


b) udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, historia, geografia, język angielski, język niemiecki, język białoruski, język rosyjski, język francuski, informatyka oraz konkursie "Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego":

- finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt

- finalista konkursu wojewódzkiego - 11 pkt

c) uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach artystycznych i sportowych oraz konkursach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 3 lit. b, organizowanych przez kuratora oświaty (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie ze szczebla najwyższego, nie więcej niż - 7 pkt
na szczeblu:

- powiatowym - 4 pkt

- wojewódzkim - 5 pkt

- ponadwojewódzkim - 6 pkt

- ogólnopolskim - 7 pkt

d) uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie ze szczebla najwyższego), nie więcej niż - 6 pkt
na szczeblu:

- powiatowym - 3 pkt

- wojewódzkim - 4 pkt

- ponadwojewódzkim - 5 pkt

- ogólnopolskim - 6 pkt

e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego - 5 pkt

f) uczniom uczącym się języka białoruskiego z oceną na świadectwie ukończenia gimnazjum wg zasad opisanych w § 2 ust. 2 max – 15 pkt

3. Wskazane w § 2 ust. 3 lit. c), d), e) regulaminu osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w wypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

4. Laureaci konkursów organizowanych przez kuratora oświaty o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do II LO z DNJB niezależnie od kryteriów, o których mowa w § 2

5. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania łącznie wynosi - 200 pkt

6. Do szkoły zostanie przyjętych 120 kandydatów spośród tych, którzy uzyskali w kolejności największą ilość punktów.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

8. 1. Przepisu § 2 ust.1 nie stosuje się do kandydatów, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów, o których mowa w ust.1 brane są tylko osiągnięcia wymienione w § 2 ust. 2 i 3.

3. O przyjęciu kandydata, o którym mowa w ust. 1, decyduje uzyskanie wyższej liczby punktów od każdego przyjętego do szkoły przy porównywaniu ich osiągnięć wymienionych w § 2 ust. 2 i 3.


§ 3. Terminy posiedzenia Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej i ogłoszenia wyników rekrutacji.

1. Dnia 28 czerwca 2011 r. o godz. 1500 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

2. Kandydaci umieszczeni na liście przyjętych do szkoły, najpóźniej do 30 czerwca 2011 r. do godz. 1500 zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w II LO z DNJB przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do II LO z DNJB, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w szkole, oraz wolnych miejsc – 1 lipca 2011 r. do godz. 1500.

4. Uczniowie nie zakwalifikowani do szkoły mogą składać swoje oryginalne dokumenty do II LO z DNJB, jeżeli będą wolne miejsca w dniach od 4 lipca 2011 do 5 lipca 2011 do godz. 1200

5. Ogłoszenie ostatecznej liczby przyjętych – 5 lipca 2011 r. godz. 1500

Dyrektor szkoły
Eugeniusz Saczko

Druk Podania:

Podanie do Liceum w formacie Worda

Podanie do Liceum w formacie PDF

Drogi szóstoklasisto !

W naszej szkole języka białoruskiego uczą się wszyscy uczniowie. Do wyboru masz trzy języki: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.
Szkoła dysponuje nowoczesnym budynkiem dydaktycznym, posiada dobrze urządzone pracownie:

- językowe
- chemii
- biologii
- fizyki
- geografii
- komputerową (z dostępem do Internetu)
- matematyki oraz bibliotekę z czytelnią

Posiadamy pełnowymiarową nowoczesną salę gimnastyczną, stołówkę z możliwością wydawania kilkuset obiadów (praktycznie dla wszystkich chętnych). Jedna godzina w tygodniu zajęć wychowania fizycznego odbywa się na basenie (koszty pokrywa szkoła). W szkole działają zespoły muzyczne. Odbywa się też katecheza prawosławna i katolicka. Są wydawane gazetki szkolne, działa radiowęzeł. Po zakończeniu naszej szkoły możesz podjąć studia w Republice Białoruś na bardzo atrakcyjnych kierunkach, np. medycyna, informatyka, języki zachodnie. Rekrutacja do naszej szkoły odbywa się w terminach ogólnokrajowych, a punktowane przedmioty ze świadectwa to: język polski, matematyka, historia, przyroda, język obcy, język białoruski. W przypadku, gdy uczeń uczył się dwóch języków, punktowany jest język, z którego uczeń otrzymał ocenę wyższą. U nas mogą uczyć się wszyscy, nawet Ci, którzy nie uczyli się języka białoruskiego. Obecnie mamy ponad 500 uczniów w 18 oddziałach (w tym 6 gimnazjalne). Nasza szkoła jest jedną z trzech szkół średnich w Polsce, w których odbywa się nauka języka białoruskiego. Zapraszamy do nas. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Regulamin rekrutacji
Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
Szkolny Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2011/2012.


Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232).

2) Zarządzenie Nr 04/2010 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2010r w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz Nr 05/2010 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2010r zmieniające Zarządzenie Nr 04/2010 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2010r w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


§ 1. Miejsce, termin i rodzaj składanych dokumentów.

1. Kandydaci do Gimnazjum z DNJB zwanego dalej „szkołą” składają w sekretariacie szkoły w terminie od 21 marca 2011 r. do 20 kwietnia 2011 r. do godz. 1500 następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkolnym),
b) 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),
c) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
d) życiorys
do 28 czerwca 2011r do godz. 1500 należy dostarczyć następujące dokumenty
e) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
f) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu


§ 2 Warunki przyjęcia.

1. Do Gimnazjum z DNJB przyjmiemy 60 uczniów, jeżeli liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc, ustala się listę przyjętych uczniów.

2. O kolejności miejsca zajętego przez kandydata decyduje suma uzyskanych punktów na świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów:
a) język polski, język białoruski, język obcy, historia, matematyka, przyroda.

3. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny przyjmuje się następującą wartość ocen:
a) celujący - 15 pkt
b) bardzo dobry - 13 pkt
c) dobry - 10 pkt
d) dostateczny - 6 pkt

4. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego.

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do gimnazjum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:
a. sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych
b. kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki


§ 3. Terminy ogłoszenia wyników rekrutacji.

1. Dnia 1 lipca 2011 r. o godz. 1500 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

Druk Podania:

Podanie do Gimnazjum w formacie Worda

Podanie do Gimnazjum w formacie PDF

Napisz do nas
Ponowny wybór języka